هر پایه نماد "ستاره حیات" شش مرحله از  فرآیند امدادخواهی و امدادرسانی را نشان می دهد که به صورت زیر می باشد: