رؤسای اورژانس 115 خراسان جنوبی

از ابتدا تا کنون

ردیف نام و نام خانوادگی تصویر سال شروع سال پایان مدت
1 آقای عباسعلی آزادنیا  
1377 1378 1 سال
2 دکتر محمدابراهیم عبدالرزاق 1378 1379 1 سال
3 دکتر علی صمدی 1379/02/01 1379/07/01 5 ماه
4 دکتر محمدرضا صائبی پور

 

 

 

 

 

 

1379/07/01 1384/05/15 3 سال و 10 ماه
5 دکتر سیدمحمدرضا حسینی
1384/05/15 1391/08/03 7 سال و 3 ماه
6 دکتر محمدرضا آذرکیش
1391/08/03 1393/06/23 1 سال و 10 ماه
7 دکتر علی دلخروشان
1393/06/23 1397/07/17 4 سال و 1 ماه
8 دکتر سیدمحمدرضا حسینی

1397/07/17 تاکنون ادامه دارد...