دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
برنامه ترويج زايمان طبيعي
برنامه ترويج زايمان طبيعي

در حال حاضر، ايران با داشتن دومين ميزان سزارين در جهان با نسبت 54% وضعيت نامطلوبي از اين حيث دارا است. اين برنامه در جهت ترويج زايمان طبيعي و سياستهاي جديد جمعيتي دستوراردهاي ذيل را خواهد داشت:

كاهش سزارين به ميزان 10% در كشور.

كاهش عوارض سزارين براي مادر و نوزاد.

ترغيب زايمان طبيعي با گسترش زايمان بي درد.

رايگان شدن هزينه زايمان طبيعي در بيمارستانهاي دولتي.

بازسازي بلوكهاي زايمان با ايجاد فضاهاي اختصاصي براي خوشايندسازي محيط زايمان طبيعي.

افزايش تعداد مواليد.

ترويج زايمان طبيعي 1 

ترويج زايمان طبيعي2

 

4425
1393/04/29
Powered by DorsaPortal